Leverandørkonferanse olje- gass og havbruk

Årets konferanse gir et innblikk i de muligheter som finnes innen olje gass og havbruk med hovedfokus på prosjekter som er nært forestående, samt mulighetene for bruk av teknologi på tvers av næringene. Konferansen avsluttet med lunsj 1.november. Det inviteres til en sosial samling 30.oktober(dagen før konferansestart) på Torvet fra kl 1900 for de som har anledning.

Harstad

(30.okt) 31.okt-1.nov.
Scandic Hotel Harstad

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer

For å gi oss et innblikk i det overordnede bildet over aktivitetene fremover stiller Øystein Dørum fra NHO, Tommy Hansen fra Norog og Leif Magne Sunde fra SINTEF Ocean for å dele kunnskap og innsikt med deltagerne. (Foto: Shutterstock.)

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

Til dette tema har vi fokus på de konkrete mulighetene leverandørene har fremover. Equinor, Aker Solutions og Kværner kommer for å dele kunnskap om Johan Castberg samt at vi får foredrag innen sjømat og digitalisering til dette temaet. (Illustrasjon: Equinor ASA.)

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

Den 1.november stiller BluePlanet, LUNN, SINTEF og Bemlotek m.fl for å dele kunnskap rundt spennende prosjekter og tanker om veien videre for havrommet og mulighetsbildet. (Foto: BluePlanet)

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør Næringspolitisk avdeling i NHO

Odd Roger Enoksen

Administrerende Direktør Andøya Space Center

Mette Stattin

Produksjonsjef Aasta Hansteen, Equinor ASA

Trine Danielsen

BluePlanet AS

Leif Magne Sunde

Forskningsleder SINTEF Ocean

Helene Lund Engebø

CEO at ReSight AS

Mimmi Throne-Holst

Forskningsleder SINTEF Ocean

Programmet

30.oktober. For de som har anledning blir det en uformell samling på Torvet 3 fra 1900-2230. Mat og drikke serveres.

31.oktober. Hovedkonferansen starter på Scandic Harstad.

0800-0900
Registrering
0900-0920
Velkommen til konferansen, praktisk informasjon

Inntroduksjon av konferansierene Jørgen Bratting fra KUPA og Linda Beate Randal fra Innovasjon Norge Arktis.
– Velkommen til Harstad ved Ordfører Marianne Bremnes

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer – analyse og muligheter

 
0920-0950
De blå næringene, en bærebjelke i utviklingen av norsk industri

Hvordan ser mulighetsbildet ut innen olje- gass og havbruk ut i nord? Hva ser vi av ringvirkninger og er det begrensninger som kan skape utfordringer for fornuftig vekst fremover? Ved Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør Næringspolitikk NHO

0950-1020
Nord-Norsk sokkel, hvordan ser fremtiden ut?

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter og binder sammen 45 olje- gasselskaper og 57 leverandørbedrifter på norsk sokkel. Medlemsbedriftene representerer omlag 35 000 ansatte. Ved Tommy Hansen, Direktør Næringslivspolitikk og Kommunikasjon, Norsk olje og gass.

1020-1050
Den største veksten innen havbruk kommer i Nord-Norge.

Norges ledende posisjon innen oppdrett av laks, kommer av vårt teknologiske forsprang. SINTEF bidrar til å utvikle nye anleggskonsepter og driftsløsninger som ivaretar kravene til både eksponerte og lukkede løsninger. SINTEF fokuserer på interaksjonen mellom teknologi og biologi, for å utvikle løsninger som gir fisken gode forhold fra yngel til slakteri. Ved Leif Magne Sunde, Forskningsleder SINTEF Ocean

1050-1120
Pause

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

1120-1230
Johan Castberg, nordnorsk prosjekt i verdensklasse

Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
Produksjonsskipet blir en såkalt FPSO+ med subsea-løsninger. Kostnadene fra opprinnelig konsept er redusert fra ca 100 milliarder kroner til ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450—650 millioner fat oljeekvivalenter. Hovedfokus i Equinor sitt foredrag vil være: Status på nasjonal, regionale og lokale ringvirkninger i Johan Castberg prosjektet,
Nord-Norske muligheter i driftsfasen, Nord-Norske leverandører bør jobbe aktivt mot Equinors hovedleverandører, både i utbyggings- og driftsfasen

– Johan Castberg, Ved Pål Kristian Bakken, Prosjektleder Johan Castberg driftsforberedelser, Equinor ASA
– Johan Castberg, Aker Solutions ASA. Ved Nils Olav Solheim, Prosjektdirektør.

1230-1250
Lokale ringvirkninger og muligheter

Hammerfest Industriservice er tildelt kontrakt av Aker Solutions for Johan Castberg utbyggingen. Selskapet leverer en rekke tjenester til havbruk, fiskeri og olje- gassnæringen fra sin lokasjon i Hammerfest. Ved Bengt Holmgren, Daglig Leder Hammerfest Industriservice AS.

1300-1400
Lunsj
1400-1430
Hvordan vil digitalisering påvirke markedet for industrien?

Ledende aktører i olje og gass bransjen har sammen med DigitalNorway nylig startet et initaitiv – DataLink, som respons på Konkrafts beslutning om et felles bransjeinitiativ for digitalisert samhandling. Perspektiver rundt digitalisering av olje- gass bransjen. Ved Prosjektleder(DigitalNorway) Linn Cecilie Moholt fra Equinor ASA.

1430-1520
Digitalisering, hva er forventningene?

– Digitalisering, hva er forventningene? Ved Mette Stattin, Produksjonsjef Aasta Hansteen, Equinor ASA
Hvor bør fokus være hos leverandørene? Ved Helene Lund Engebø, Resight AS
– Aldri mer proof of concept: Hvordan legge til rette for dataanalyse i stor skala. Ved Per Arild Andresen, VP Drilling & Surbsurface Solutions, Aker BP

1520-1545
Pause
1545-1615
Fremtidens smoltproduksjon

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Selskapet er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Grundig kontroll av alle ledd i produksjonen sikrer sporbare og trygge produkter av høy kvalitet.
Ved Øyvind Skjelving/Eirik Welde fra Nordlaks

1615-1645
Verdens første LNG Hybrid brønnbåt – transport av laks med ett grønt fotavtrykk.

NSK Ship Design er ett av Norges ledende designselskap innen akvakultur hvor selskapet har utviklet Havfarm 1 som er under bygging i Kina og holder nå på å utvikle Havfarm 2 for Nordlaks. Havfarmen vil være verdens største havbruksanlegg når de plasseres «on site» i 2020. Selskapet har også designet FjordMAX for Salaks hvor man nå venter på behandling av søknad for utviklingstillatelser.

I februar 2018 signerte NSK Ship Design kontrakt med Tersan Shipyard for å bygge verdens første brønnbåt med LNG fremdrift. Brønnbåten er designet for transportere laks til og fra Havfarmen. Designet gir en betydelig reduksjon i NOx, Co2 og partikkelutslipp ved å bruke LNG og batteri, samt at det er konstruert for å operere i eksponerte lokaliteter.

Foredragsholder salgssjef Thomas Myhre, NSK Ship Design.

 
 
 
 
1900-2200
Aperitif 1900 – til bords for middag 1930.

Vi samles til aperitif og middag i samme lokalene som konferansen arrangeres

1. november

Tema 3: Bygging av kompetanse og kapasiteter i nordnorske regioner

0830-0900
Andøya Space Center – kompetanse i verdensklasse.

Andøya Space Center representerer et teknologi og forskningsmiljø i verdensklasse som tiltrekker seg kompetanse fra hele verden. Odd Roger Enoksen, Administrerende Direktør.

0900-0930
Klyngesamarbeid åpner nye muligheter.

Den mest omfangsrike marine næringsklyngen i nord finner man i dag på Senja og når fire kommuner blir til én i 2020, vil Senja kommune være en av landets desidert største sjømatkommuner. På Senja har sjømatnæringa med hele sin bredde klynget seg sammen for å bli verdensmestre i bærekraftig produksjon og eksport av sjømat. 70 bedrifter og samarbeidspartnere med en felles ambisjon om å finne nye og bedre løsninger på områder av betydning for næringens økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige bærekraft, slik som energiforbruk, transport, industriell videreforedling og full utnyttelse av råstoffet. Fredd Wilsgård representerer Sjømatklyngen Senja på Leverandørindustriens Nordområdekonferanse. Med hovedbase i Torsken på Senja driver Wilsgård-konsernet matfiskproduksjon, lakseslakteri, settefiskproduksjon og filetfabrikk. Wilsgård er en av de sentrale drivkreftene i klyngesamarbeidet på Senja.

0930-1000
Utviklingskonsesjoner – gulerøtter for utvikling av ny teknologi.

Øymerd prosjektet. Troms-oppdretterne Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm satser på erfaring fra offshorebransjen når de søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Concrete Structures AS spiller en sentral rolle i betongprosjektet som har en totalkostnad på 500 millioner kroner. Astafjord Ocean Salmon har det siste året samarbeidet tett med leverandørene Bemlotek og Kværner. Om søknaden innvilges skal Kværner bygge konstruksjonen på et egnet sted i Norge før den slepes nordover til Harstad for utrustning og testing ved kai. Til slutt skal den installeres på lokalitet i Troms. Foredragsholder annonseres.

1000-1030
Pause

Utsjekk for de som bor på hotellet

1030-1100
Bærekraftig havbruk

Økt urbanisering og økte inntekter vil endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. Blue Planet er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å bidra til en del av løsningen. Som partner til et stort havbruksnettverkt har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen til en mer bærekraftig matproduksjon. Trine Danielsen, Blue Planet AS

1100-1130
Rent hav for ren bio-marin vekst,

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må løses for at den bærekraftige bio-marine vekst vi trenger i fremtiden skal kunne realiseres. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø. Ved Mimmi Throne-Holst, Forskningsleder SINTEF

1130-1200
1200-1220
1220-1230
«Leverenser fra nord-mer enn bare ord». Ved Kirsten Angelsen, Equinor.
Foredrag under utarbeidelse
Oppsummering Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd Næring og Kultur, Troms Fylkeskommune. Deretter Lunsj.
 
 

Hotellet

Konferansen 2018 arrangeres på Scandic Harstad.

Adresse: Strandgata 9, 9485 Harstad
Telefon: 77 00 30 00,
Kode for bestilling: Nordområdekonferansen.
Pris: Enkeltrom: 1250,- Dobbeltrom: 1450,-.

I programkomiteen