Beredskapskonferansen 2018


Beredskapskonferansen er en arena for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid om beredskap på land og sokkel. Konferansen arrangeres for 9. gang og denne gang i Stavanger.

(29) 30.mai - 31.mai.

Clarion Stavanger, Stavanger

Beredskap på norsk sokkel


Olje og gassnæringen har de siste år vært i en krevende situasjon med nedbemanninger og lav aktivitet. Er sikkerhet og beredskap fortsatt godt nok ivaretatt med de aktivitetsnivået vi ser foran oss?

SAR og transportløsninger for fremtiden


Det at AW101 er større og har lengre rekkevidde, øker også den operative evnen til redningstjenesten. Et større antall helikoptre (fra 12 til 16) vil sikre tilgjengelighet i større grad. Vi får et innblikk i bruken av dagens maskiner, men også et innblikk i hva som kommer på sikt.

Trusselbildet nasjonalt og internasjonalt


Industri og samfunn utfordres av en mer usikker verden der krefter både i det digitale rom og fysisk kan komme til å skade viktige interesser gjennom uønskede aktiviteter. Hvordan håndteres dette av selskaper og myndigheter?

Hvorfor delta?


Beredskapskonferansen 2018 arrangeres på Clarion Stavanger. Konferansen arrangeres for 9. gang. Vi starter også i år med en uformell samling kvelden før konferansen før vi går inn i 2 dager med faglig påfyll for personer, bedrifter og organisasjoner med interesse for beredskapsfaglige spørsmål.

Hold av datoene (29)30. mai – 31. mai for en spennende faglig og sosial konferanse i Stavanger.

Hotell og reise

Utstillere


Vi tilbyr utstillingsplass for å skape en arena for samtale i pauser, samt før og etter de ulike programsesjoner.

Utstilling og sponsor

Beredskapsprisen

Beredskapsprisen gis til organisasjoner eller personer som utmerker seg ved å bidra på en ekstraordinær måte til den høyeste standard av beredskap mot tap av liv, natur eller eiendom.

Beredskapsprisen

Anne Myhrvold

Direktør Petroleumstilsynet

Geir Sverre Braut

Professor II, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UIS

Kjell Grandhagen

Pensjonert Generalløytnant og sjef for Etteretningstjenesten

Svein Anders Eriksson

Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Aud Nistov

Fagsjef HMS og standardisering Norsk olje og gass

Frode Alfheim

Forbundsleder IndustriEnergi

Karsten Østnæs Rosgaard

Head of Information Security & Enterprise Architecture at Maersk Drilling

Sissel Haugdal Jore

Senterleder og førsteamanuensis SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved UIS

Programmet

29. mai

1900-2230
Det inviteres til Ice Breaker for foredragsholdere, utstillere og deltagere. Sted annonseres.

30. mai – Beredskapskonferansen starter


Tema 1: Beredskap på norsk sokkel


 
0800-0900
Registrering

0900-0910
Velkommen, praktisk informasjon.

Ved Erling Holmefjord.


0910-0930
Sikkerhet og beredskap på norsk sokkel

Ved Direktør Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet


0930-1000
HMS Stortingsmelding

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten – erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017. rapporten er et viktig grunnlag for videre oppfølging i næringen og som grunnlag for kommende stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten. Ved Geir Sverre Braut, Professor II ved UIS.


1000-1015
Hvordan skal vi fortsatt være verdensledende inn HMS og beredskap?

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje- og gass på norsk kontinentalsokkel.
Ved Aud Nistov, Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass.


1015-1045
Pause

1045-1100
Hvordan skal vi fortsatt være verdensledende inn HMS og beredskap?

IndustriEnergi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Forbundet representerer rundt 60 000 medlemmer innen en rekke yrker på land og sokkel.
Ved forbundsleder Frode Alfheim


1100-1130
Salen bruker 10 minutter til å diskutere foregående tema rundt bordene. Det stilles spørsmål fra sal til scene.

1130-1210
Medisinsk beredskap med fokus på teknologi, regelverk, organisering og telemedisin

Foredraget er under utarbeidelse


1210-1230
Planlegging, gjennomføring og læring av øvelser og trening – erfaring fra tilsyn

Hvordan istandsettes beredskapsorganisasjonen offshore. Positive eksempler til læring innen planlegging, gjennomføring og læring av øvelser og trening offshore ved Anne Marit Lie, sjefingeniør Petroleumstilsynet.


1230-1330
Lunsj

1330-1415
AW 101 – Norges nye livredder. Vi får et innblikk i hvordan 330 jobber i dag, kapasiteter og forventninger til nye maskiner. Ved Fredrik Jomaas, NK 330.

1415-1545
Fremtidens langtrekkende SAR og transportløsninger

Konferansen inviterer inn helikopterleverandører for å presentere fremtidens mulige løsninger innen SAR og transport av personell på norsk sokkel.


1545-1615
Droner – supplement eller erstatter for tradisjonelle redningsoperasjoner.

Droner tilbys og benyttes i flere operasjoner i privat og offentlig sektor og teknologien utvikler seg raskt. Innen hvilke områder ser en for seg at droner kan være et supplement eller erstatning for dagens teknologi innen beredskap. Søk, miljøovervåkning m.m. Innleder bekreftes.


1900-2230.
Aperitif i utstillingsområdet med med påfølgende middag

31.mai

Tema 2: Trusselbildet nasjonalt og internasjonalt

0900-0930
Trusselbildet nasjonalt/internasjonalt, utvikling

Ved Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten og Generalløytnant i Hæren.


0930-1000
Terrorisme, ekstremisme og radikalisering – Utfordringer og dilemma knyttet til forebygging og sikring.

Ved Sissel Haugdal Jore, Senterleder og førsteamanuensis SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved UIS


1000-1030
Ny sikkerhetslov – status på arbeidet med nye forskrifter til loven.

Den nye loven om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) er en dynamisk og fleksibel rammelov som har som formål å gjøre det norske samfunnet bedre i stand til å møte dagens sikkerhetsutfordringer, eksempelvis i form av økte gjensidige avhengigheter, generelle samfunnsendringer og et stadig mer komplekst trusselbilde. Loven inneholder 51 forskriftshjemler, og det er iverksatt et omfattende forskriftsarbeid som skal ferdigstilles før loven kan tre i kraft den 1.1.2019. FD, sammen med JD og NSM, har ansvaret for å utarbeide nye forskrifter som regulerer det forebyggende sikkerhetsarbeid, herunder generelle krav, virkeområde, ansvar, myndighet og tilsyn, informasjonssikkerhet og informasjonssystemsikkerhet, objekt- og infrastruktursikkerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser og eierskapskontroll. Ved Svein Anders Eriksson, Sjefingeniør Ptil.


1030-1100
Pause

1100-1130
Dagen da det gikk galt

A. P. Møller-Maersk ble i juni 2017 angrepet av NotPetya viruset som gjorde stor skade, og konsernet tapte milliarder. Karsten Rosgaard vil i innlegget fortelle om, hvorledes Maersk Drilling som en del av APMM blev ramt, hvordan man håndterere situasjonen samt hvilke tiltak er gjort i etterkant.
Ved Karsten Rosgaard, Head of Information Security, Maersk Drilling


1130-1200
Industriperspektiv

Trusselbildet mot norsk og internasjonal petroleumsindustri er i endring. Jacobsen vil gi en orientering om samarbeid og respons nå og i fremtiden. Og er vi robuste nok – sammen i industrien, sammen med relevante myndigheter og internasjonalt – til kjenne og kunne møte dette trusselbildet?
Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Ved Are Jacobsen, Security Manager, Gassco.


1200-1230
Digitale sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor.

Bruken av digitale våpen er et voksende globalt problem. Våre samfunn blir stadig mer digitaliserte – og dermed også mer sårbare for angrep.

Norges olje- og gassleveranser til Europa kan – i en internasjonal krisesituasjon – bli utsatt for angrep som er av en helt annen størrelsesorden enn de digitale angrepene som offentlig og privat sektor opplever daglig. Slike angrep kan ha som formål å stanse eller forpurre den fysiske leveransen av olje og gass, og vil dermed ha direkte konsekvenser utenfor det digitale domenet. Dette vil kunne ha både økonomiske, sikkerhetspolitiske og miljømessige implikasjoner. Ved Lilly Pijnenburg Muller, Forsker ved Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI.


1230
Avslutning, lunsj og vel hjem
Påmelding

Programkomiteen består av:

 
 

913 56 012